ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Πολύ συχνά απαιτείται ο χωρισμός ενός οικοπέδου σε μικρότερα τμήματα, για λόγους καλύτερης αξιοποίησης και κατάργησης των προβλημάτων της εξ’ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας που προκύπτουν συχνά από κληρονομιές.

Αυτό γίνεται με δύο τρόπους: τη σύσταση συνιδιοκτησίας και την κατάτμηση.

Ένα αδόμητο οικόπεδο (υποχρεωτικά εντός οικισμού) εκτάσεως π.χ. 1.500 τ.μ., μπορεί να χωριστεί σε 3 οικόπεδα των 500 τ.μ. με τη σύσταση κάθετης συνιδιοκτησίας. Το κάθε νέο οικόπεδο μπορεί να μεταβιβαστεί ολόκληρο πλέον σε διαφορετικό ιδιοκτήτη, χωρίς να είναι εξ’ αδιαιρέτου. Σε αυτήν την περίπτωση ισχύουν οι όροι δόμησης που ίσχυαν για το αρχικό οικόπεδο.

Μπορεί επίσης ένα π.χ. διώροφο κτήριο να χωριστεί σε δύο διαφορετικές ιδιοκτησίες ανά όροφο. Αυτό γίνεται με τη σύσταση οριζόντιας συνιδιοκτησίας. Ο κάθε όροφος πλέον μπορεί να ανήκει σε έναν μόνο ιδιοκτήτη. Μπορεί να γίνει και σε εντός και σε εκτός σχεδίου περιοχές.

Είναι δυνατόν να γίνει και συνδυασμός των δύο τρόπων συνιδιοκτησίας, έτσι ώστε ο κάθε όροφος ή ανεξάρτητο κτήριο, να έχει και το δικό του ανεξάρτητο οικόπεδο. Τότε πρόκειται για σύσταση οριζοντίου επί καθέτου συνιδιοκτησίας.

Στις ιδιοκτησίες εκτός σχεδίου (αγροτεμάχια), δεν επιτρέπεται η σύσταση κάθετης συνιδιοκτησίας. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται να γίνει κατάτμηση.

Στην κάθετη συνιδιοκτησία συνεχίζουν να ισχύουν οι όροι δόμησης του αρχικού οικοπέδου, όπου λόγο παλαιότητας είναι ευνοϊκότεροι και η αρτιότητα του οικοπέδου μπορεί να δοθεί κατά παρέκκλιση. Αντιθέτως σε μία κατάτμηση, τα αγροτεμάχια θα πρέπει να ικανοποιούν τους σημερινούς κανόνες αρτιότητας, οι οποίοι είναι πιο αυστηροί και πιο δύσκολο να ικανοποιηθούν (και συνεπώς να είναι και οικοδομήσιμα).

Ειδικά στην περίπτωση των κατατμήσεων αγροτεμαχίων εκτός σχεδίου/οικισμού, θα πρέπει ο χωρισμός να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή από Τοπογράφο Μηχανικό, καθώς μπορεί να μετατρέψει όλη την ιδιοκτησία για πάντα σε μη οικοδομήσιμη!

Για παράδειγμα, υπάρχει ένα τυφλό αγροτεμάχιο (χωρίς πρόσωπο σε δημοτικό ή επαρχιακό δρόμο) εκτός οικισμού εκτάσεως 8 στρεμμάτων, με παλιά συμβόλαια. Σε αυτήν την περίπτωση είναι άρτιο κατά παρέκκλιση και οικοδομήσιμο.

Μια συνηθισμένη τεχνική αρκετών ιδιοκτητών, είναι να πουλήσουν τα 4 στρέμματα από αυτά, θεωρώντας πως είναι οικοδομήσιμα. Βάσει νομοθεσίας ωστόσο, σημαίνει πως προβαίνουν άτυπα σε κατάτμηση και θα πρέπει να ικανοποιούνται οι σημερινές απαιτήσεις αρτιότητας ώστε να εξασφαλιστεί η οικοδομησιμότητα. Απαιτούνται δηλαδή τα αγροτεμάχια να έχουν έκταση τουλάχιστον έκταση 4 στρεμμάτων και πρόσωπο σε δημοτικό ή επαρχιακό δρόμο 45 μέτρων (το καθένα), ώστε να είναι οικοδομήσιμα.

Στην περίπτωση μας λοιπόν όπου το αρχικό αγροτεμάχιο ήταν τυφλό, δεν ικανοποιείται η απαίτηση περί προσώπου 45 μέτρων σε δρόμο. Ενώ λοιπόν το αρχικό αγροτεμάχιο 8 στρεμμάτων ήταν οικοδομήσιμο, πλέον δημιουργήθηκαν δύο αγροτεμάχια μη άρτια και μη οικοδομήσιμα για πάντα!

Για αυτό λοιπόν απαιτείται η συμβουλή ενός Τοπογράφου Μηχανικού, ώστε να διασφαλισθεί η οικοδομησιμότητα της ιδιοκτησίας και να αποτυπώσει και να χωρίσει την ιδιοκτησία με την εκπόνηση του κατάλληλου εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος.

Ο Τοπογράφος Μηχανικός είναι επίσης ο πλέον αρμόδιος για τη χάραξη των κορυφών της ιδιοκτησίας σου, έπειτα από τη σύσταση συνιδιοκτησίας ή κατάτμησης. Κατά τη διάρκεια της χάραξης, ο Τοπογράφος Μηχανικός χρησιμοποιεί ειδικό εξοπλισμό και υποδεικνύει το που βρίσκονται τα όρια της ιδιοκτησίας στον πραγματικό χώρο, με ακρίβεια εκατοστού.